33%

1. Sender

2. Receiver

3. List product

3. Thông tin về kiện hàng